Warmte uit de Sloterplas

Warmte uit de Sloterplas

In 2021 startte Oostoever Duurzaam een verkenning naar de mogelijkheden om de woningen in Oostoever Duurzaam te verwarmen. Daarbij zijn twee alternatieven voor de gas-aansluitingen onderzocht:

 1. Gebruik van warmte uit de Sloterplas (met aanleg van een lokaal/collectief warmtenet)
 2. Individuele warmtepompen (ook wel all electric genoemd)

Op basis van de verkenning heeft de ALV besloten om het eerste alternatief verder uit te werken in een haalbaarheidsstudie. Op dit moment worden contacten met mogelijke partners voor deze studie gelegd en subsidiemogelijkheden bekeken. De doelen van de haalbaarheidsstudie zijn onder meer:

 • Het creëren van een technisch plan voor woningen, warmtenet, warmtewinning en warmteopslag, inclusief een kostenschatting voor bouw en exploitatie
 • Een marktverkenning naar partijen die dit mogelijk kunnen aanleggen en exploiteren
 • Inzicht in de benodigde vergunningen en toepasselijke regelgeving
 • Een eerste businesscase voor een collectief warmtenet en initiële contacten met potentiële financiers
 • Een kosten/baten analyse voor bewoners die overstappen
 • Een inventarisatie van het aantal buurtbewoners dat eventueel zou willen overstappen van een gasaansluiting naar een lokaal warmtenet
Presentatie verkenning aan de buurt

Verkenning

In de verkenning zijn verschillende technische alternatieven geanalyseerd om onze wijk aardgasvrij te maken. De verkenning is in de zomer van 2022 afgerond. De resultaten zijn op 16 november 2022 aan de bewoners van Oostoever gepresenteerd. De verkenning bestond uit twee hoofdonderzoeken:

 • Een onderzoek in opdracht van de Gemeente Amsterdam en Waternet naar de mogelijkheden van het gebruik van aquathermie uit de Sloterplas. Dit onderzoek is uitgevoerd door Merosch. De wijk Oostoever is één van de drie onderzochte casussen.
 • Een verkenning in opdracht van Oostoever Duurzaam naar de aanpassingen die nodig zijn in woningen indien de warmtevoorziening vervangen wordt door warmte uit een lokaal warmtenet of een eigen warmtepomp. Dit onderzoek is uitgevoerd door DWA.

Uit de verkenning bleek dat het verwarmen van woningen uit Oostoever met warmte uit de Sloterplas technisch haalbaar is:

 • De warmte wordt in de zomer ‘geoogst’ uit het oppervlaktewater van de Sloterplas en in een ondergrondse WKO-installatie opgeslagen (WKO = Warmte Koude Opslag). In de winter wordt de warmte uit de WKO-installatie opgepompt en via een aan te leggen warmtenet naar de woningen getransporteerd.
 • In de woningen zijn aanpassingen nodig. Die bestaan minimaal uit het vervangen van de CV-ketel door een warmtewisselaar en het aanleggen van buizen (in huis) van de warmtewisselaar naar het warmtenet voor de deur.
 • Bij de bouw van een warmtenet moet er een keuze gemaakt worden op welke temperatuur het net warmte aan de woningen levert. Als dit rond de 70 graden is, zijn er geen extra aanpassingen in de woningen nodig. Als de temperatuur lager is, zijn er voor woningen mogelijk extra aanpassingen nodig. Zoals voor isolatie en warm tapwater.

Het Merosch rapport bevat ook een eerste schatting van de kosten voor de aanleg en de exploitatie van een warmtenet. In de haalbaarheidsstudie willen we die verder uitwerken.

Oostoever Duurzaam wordt mede mogelijke gemaakt door:

Foto's zijn gemaakt door Don Wijns en anderen